Villkor

1 Inledning

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden och Mina Papper, org. nr 555555-5555 (nedan kallat Mina Papper), med avseende på tjänst för inläsning av försändelser (nedan kallat tjänsten).

2 Avgifter och betalning

Avgifter för tjänsten utgår i form av förskottsbetalning via de metoder som erbjuds vid tillfället eller efterdebitering.

Kund kan ansöka om efterdebitering med faktura.
Mina Papper äger rätt att efter prövning neka efterdebitering.

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

Vid försenad betalning äger Mina Papper rätt att debitera en påminnelseavgift uppgående till SEK 25 samt en dröjsmålsränta i enlighet med Räntelagens (1975:635) bestämmelser.
I dessa fall är Kunden även skyldig att ersätta Mina Pappers kostnader för att bevaka och driva in fordran mot Kunden.

3 Mina Pappers ansvarsbegränsning

Mina Papper hanterar A5 till A4 storlek av dokument.

Försändelser som har andra format eller på annat sätt är svåra att läsa in fotograferas och bilden skickas per epost till kunden för avgörande om hur det skall hanteras.

Har inget avgörandet om försändelsen gjorts inom 30 dagar destrueras det.

Skulle en sida skadas under Mina Pappers hantering meddelas kunden om detta.
Det är kundens ansvar att be avsändaren skicka ut en ny kopia vid behov. 

Mina Papper är inte skyldig att ersätta någon skada som uppkommit på försändelser ej heller för indirekt skada.

Som regel hanteras kundens försändelser inom 2 arbetsdagar efter att det har anlänt.
Skulle hanteringen försenas ytterligare reduceras priset med 20 % per arbetsdag.

Brister i tjänster och hanteringen som beror på brister hos Mina Pappers underleverantörer regleras ansvaret i respektive avtal med underleverantören.

 

Mina Papper kan aldrig hållas ansvariga för något innehåll som kommer i de försändelser som skickas in för hantering.

4 Personuppgifter

Mina Papper behandlar de personuppgifter om Kunden som Kunden lämnar genom att fylla i sina användaruppgifter vid registrering.
Vidare behandlar Mina Papper personuppgifter om Kunden om det förekommer i de försändelser som inkommer till Mina Pappers tjänster i kundens namn.

Kunden har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Mina Papper på ovanstående adress angiven under definitionen för Mina Papper, få besked om vilka personuppgifter Mina Papper behandlar om Kunden och hur Mina Papper behandlar dessa. Kunden har även rätt att begära rättelse ifråga om personuppgifter Mina Papper behandlar om Kunden. Personuppgiftsansvarig för den behandling som anges ovan är Mina Papper. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker Kunden till den behandling som anges ovan och särskilt till sådan behandling som innefattar s.k. känsliga personuppgifter om Kunden och som kan utläsas i försändelser. I den mån Mina Pappers tillhandahållande av tjänster innebär att personuppgifter om annan än Kunden måste behandlas av Mina Papper åtar sig Kunden att tillse att vederbörlig information ges och att i den mån det är nödvändigt samtycke föreligger enligt personuppgiftslagen i förhållande till Mina Pappers behandling av sådana uppgifter.

5 Ångerrätt

Kund som är att anse som Konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, genom att meddela Mina Papper detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kunden mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kunden börjat använda Mina Pappers tjänst under ångerfristen.

6 Ändring av villkor

Mina Papper har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats kunden. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

7 Uppsägning

(a) Uppsägning av kundkontot skall ske genom att kontakta Mina Papper genom de kontaktvägar som vid var tid finns angivna på Hemsidan.

Uppsägningen träder ikraft när den kommit Mina Papper tillhanda.

Upplupen skulld skall regleras senast 30 dagar efter uppsägningsdagen.

 

(b) Mina Papper äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Kundens konto om:

 

(i) Kunden inte uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot Mina Papper;

(ii) Kunden har brutit mot detta avtal.

 

(c) Mina Papper har inget ansvar för försändelser som inkommer i Kundens namn efter det att en uppsägning enligt denna punkt har trätt ikraft.
Mina Papper har ingen skyldighet att informera Kundens avsändare att kundens konto har upphört.

8 Force Majeure

Om Mina Papper förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet  som Mina Papper inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag,  myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av  omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt  för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av  ovan angiven omständighet, har kunden rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

9 Tillämplig lag och tvist

(a) Tvister enligt detta avtal skall prövas av svensk domstol där svensk rätt skall tillämpas.

(b) Kund som är privatperson kan även anmäla tvist för prövning hos Allmänna reklamationsnämnden.

 

 

Senaste revidering gjord den 14 oktober 2010

Comments